Regulamin serwisu

REGULAMIN

I. INFORMACJE OGÓLNE 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady zakładania konta i dokonywania zamówień  na stronie www.etujaszki.pl (dalej: Sklepie).

2.  Wszelkie pytania proszę kierować pod adresem: zamow.etujaszki@gmail.com

3.  Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

4.  Składając zamówienie posiada on pełnię praw autorskich lub pokrewnych i nie narusza w ten sposób prawnie chronionego utworu, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, Klient oświadcza, że w zakresie udostępnionego przez niego wzoru, oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub patentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

5.  Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym złożeniem zamówienia na etujaszki.pl

 

 

II. WARUNKI DOSTAWY

1.    Wysyłki realizujemy za pośrednictwem Poczty Polskiej,  Kuriera DPD.

2.    Każdy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony. Zamówiony towar zostanie wysłany na podany adres przy zamówieniu bądź będzie do odebrania w sklepie, w którym dokonano zakupu.

3.    W przypadku niejasności złożonego zamówienia Klient jest proszony o dodatkowe informacje drogą e-mail bądź telefonicznie.

4.    Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

5.    W momencie dostawy/odbioru Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6.    W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody, w dwóch jednobrzmiących    egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

7.    Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.

8.    Każdy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony. Zamówiony towar zostanie wysłany na podany adres przy zamówieniu bądź będzie do odebrania w sklepie, w którym dokonano zakupu.

 

III. REALIZACJA ZAMÓWIENIA 

1.    Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym złożeniem zamówienia na stronie Etujaszki.pl.

2.    Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3.    Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę przez cały rok, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

4.    Klient Składając zamówienie posiada on pełnię praw autorskich lub pokrewnych i nie narusza w ten sposób prawnie chronionego utworu, wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, Klient oświadcza, że w zakresie udostępnionego przez niego wzoru, , oznaczenia geograficznego, topografii układów scalonych lub patentu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za treści zawarte w projektach i materiałach przesłanych przez Klienta oraz nie dokonuje w nich korekt.

 

IV. POSTĘPOWANIE  REKLAMACYJNE

1.    Klienci mają prawo do reklamacji produktu zakupionego lub zamówionego w Sklepie, jeżeli jest on niezgodny z umową.

2.    Klient w ramach reklamacji może: 

a)   zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,

b)   zwrócić się o naprawę produktu,

c)   złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d)   złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenie będzie nieskuteczne jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.

3.   Klient, konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.

4.   Reklamacja powinna zawierać  dowód zakupu, powód reklamacji,  oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji. 

5.   Sklep może odmówić naprawy tylko jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu.

6.   Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.

7.  Klient z zastrzeżeniem ust 8, może domagać się reklamacji w okresie 1 roku od wykrycia wady i nie później niż w okresie 2 lat od wydania mu produktu.

8.  Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.

9.  Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.

10.  Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

11.  Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na  złożony przez  Klienta wniosek lub oświadczenie o których mowa w ust 2, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

12.  Reklamację należy złożyć osobiście w sklepie w którym dokonano zakupu.

13.  W przypadku gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust 4, Sklep rozpatrzy reklamację  niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.  

14.  Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.  

15. Odpowiedź na reklamację udzielana jest telefonicznie.

16.  Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie do usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym. 

17.  Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:

a)    naprawie produktu,

b)    wymiany produktu,

c)    zwrotu zapłaconej ceny,

d)    ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.

18.  W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi,  zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

19.  Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie. 

20.  Skoro reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep, przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, to przyjąć należy, że reklamacja nie przysługuje w przypadku:

a)     użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych,

b)     niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,

c)     samodzielnego dokonywaniem napraw, przerabianiem lub nieprawidłową zmianą oprogramowania, instalowanie aplikacji niezgodnych z zaleceniami producenta,

d)     przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,

f)      uszkodzeń powstałych  wskutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych.

21.    Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.

22.    Reklamację należy złożyć osobiście w sklepie w którym dokonano zakupu.

 

 

V SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ,  FUNKCJE I CELE OPROGRAMOWANIA

 

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z usług Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do sieci Internet zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Chrome , oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader, posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

 

 

VI ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1.    Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszających cudze prawa w tym w szczególności dobra osobiste.

2.    Zakazane jest przesyłanie na adres Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze Spamu, bądź mających na celu obejście procesu zakupu usług, a w szczególności linków do stron zewnętrznych, adresów email, numerów telefonów, danych komunikatorów, za wyjątkiem danych wymaganych w procesie rejestracji. Zakaz ten obejmuje również działania ukryte.

3.    Za prawdziwość i zgodność danych podanych przy zakupie odpowiedzialność ponosi Klient.
 

VII ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA SKLEPU

1. Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że nie będzie:

a)   wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,

b)   podejmował działań programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,

c)   podejmował działań programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu,

d)   w inny sposób naruszał przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawidłowego użytkowania Sklepu, bądź otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie treści bezprawne i uprawiony jest do podjęcia dozwolonych środków prawnych.


VIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Ewentualna zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach Regulaminu Sklep informował będzie Klienta 14 dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa jeżeli, nie zawrze on umowy na zasadach nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu, wiążąca go ze Sklepem umowa wygasa, z tym zastrzeżeniem, że jej wygaśnięcie nie wpływa na ważność umów zawartych przed zmianą.

2.    Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązania są do przestrzegania tych praw.

3.    Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem, a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4.    Spory powstałe pomiędzy Sklepem, a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5.    Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

6.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.


Pobierz jako PDF