Regulamin sklepu

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady zakładania konta i dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym (dalej: Sklep) znajdującym się i działającym pod adresem internetowym: www.etujaszki.pl

2. Właścicielem i Administratorem Sklepu jest: Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni ul. Trudna 13 (I piętro), 32-700 Bochnia NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni, adres mailowy: [email protected] tel (+48) 530 050 530 (dostępne od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00). Dane do przelewu: BANK BZWBK 50 1090 1838 0000 0001 2989 1085.

3. Przed złożeniem zamówienia Klient zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu.

4. Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

a) Adresie, pod którym konsument może składać reklamacje.

b) Obowiązku przedsiębiorcy dostarczenia rzeczy bez wad.

c) Kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2017 o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nimi.

d) Możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępów do tych procedur u Rzecznika Praw Konsumenta ul. Kazimierza Wielkiego 31 Bochnia 32-700 lub w Państwowej Inspekcji Handlowej.

II. CENA I SPOSÓB ZAPŁATY

1. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT) i wyrażone są w złotych polskich (PLN).

2. Za zakupy w sklepie można zapłacić w następujący sposób:

a) przedpłata przelewem tradycyjnym - po wybraniu tej opcji Klient otrzymuje na adres e-mail dane do przelewu wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy uiścić należność.

b) przedpłata za pośrednictwem Przelewy24- po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony Przelewy24, gdzie uzupełnia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

c) przedpłata za pośrednictwem tPay- po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony tPay, gdzie uzupełnia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

d) przedpłata za pośrednictwem PayPo- po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony PayPo, gdzie uzupełnia swoje dane za zakupy i wypełnia oświadczenie o zapłacie za zamówienie w terminie do 21 dni po zakupie

e) przedpłata za pośrednictwem PayPal - po wybraniu tej opcji Klient jest przekierowany do strony PayPal,gdzie uzupełnia swoje dane i wykonuje przelew za zakupy.

3. Wybór formy płatności należy do Klienta, co powinien uczynić przez wybór właściwej opcji.

4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

III. WARUNKI DOSTAWY

1. Wszystkie produkty wysyłamy Pocztą Polską, Kurierem DPD,Inpost, lub Paczka w ruchu w terminie 3-7 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na konto.

2. Każdy produkt jest starannie zapakowany i zabezpieczony.

3. Paragon lub faktura VAT dołączana jest do przesyłki. Jeżeli Klient chce otrzymać fakturę, powinien powiadomić Sklep przy dokonywaniu zamówienia. Późniejsze powiadomienie, akceptowane będzie tylko w sytuacji, gdy przesyłka nie została jeszcze nadana.

4. Wysyłki realizowane są wyłącznie na terenie kraju.

5. W momencie dostawy Klient powinien sprawdzić, w obecności dostawcy czy przesyłka nie posiada uszkodzenia, bądź naruszenia wynikłego z transportu.

6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub naruszenia przesyłki, jej niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien niezwłoczne zgłosić ten fakt dostarczającemu produkt, w celu sporządzenia Protokołu Szkody w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden zachowuje Klient, a drugi przekazuje dostarczającemu przesyłkę.

7. Protokół Szkody przyczyni się do sprawniejszego przeprowadzenia procesu reklamacji.

IV. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

1. Złożenie zamówienia i dokonanie zakupu w Sklepie, uwarunkowane jest prawidłowym wypełnieniem formularza kontaktowego na stronie Sklepu.

2. Klientem mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, ale mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Klientami mogą być osoby, które ukończyły 13 rok życia, ale nie ukończyły 18 lat w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Złożenie zamówienia rodzi po stronie Klienta obowiązek zapłaty.

4. Umowa o świadczenie usług nieodpłatnych zawarta zostaje pomiędzy Klientem a Sklepem w chwili złożenia zamówienia na stronie internetowej Sklepu, akceptację, do czasu usunięcia konta przez Klienta lub przez Sklep a umowa o usługi odpłatne obowiązuje od chwili złożenia zamówienia, do czasu upływu okresu udzielonej rękojmi lub gwarancji na dostarczony produkt.

5. Klient podczas dokonywania zamówienia może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia Faktury VAT.

6. Każde złożenie zamówienia, potwierdzane jest przez Sklep w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Klienta (np. błędny adres email, numer telefonu), złożone zamówienie zostaje anulowane w ciągu 48 godzin od jego złożenia.

7. Kontakt pomiędzy Sklepem a Klientem odbywa się poprzez email a ponadto także poprzez formularz kontaktowy lub telefon.

8. Zamówienia w sklepie można składać przez 24 godziny na dobę, przez cały rok, jednak nie są one realizowane w dni ustawowo wolne od pracy.

9. W przypadku wystąpienia braku zamówionego produktu, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni. Klient w takim wypadku ma prawo do rezygnacji z całości lub części zamówienia, bądź też do wyrażenia zgody na zamianę niedostępnego produktu na inny, oferowany przez Sklep. W przypadku rezygnacji z całości lub części zamówienia, dokonane przedpłaty zostaną zwrócone w terminie 7 dni od powzięcia przez Sklep informacji o rezygnacji.

10. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń, w tym zwłaszcza dotyczących przesyłki, prosimy o kontakt ze Sklepem.

V. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Klienci mają prawo do reklamacji produktu zamówionego w Sklepie, jeżeli jest on niezgodny z umową. Produkt spersonalizowany nie podlega zwrotowi.

2. W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do właściwości produktu, zwłaszcza takich o których nie ma mowy w informacji zawartej w ofercie zamieszczonej przez Sklep, Klient przed złożeniem zamówienia powinien skierować zapytanie do Sklepu, poprzez jeden z kanałów kontaktu wskazany w ust. I pkt 2 Regulaminu. Sklep nie odpowiada za zapewnienia o właściwościach produktu, których nie znał w chwili wydania produktu.

3. Klient w ramach reklamacji może:

a) zwrócić się o wymianę wadliwego produktu,

b) zwrócić się o naprawę produktu,

c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,

d) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, z tym, że oświadczenie będzie nieskuteczne, jeżeli Sklep niezwłocznie usunie wadę.

4. Klient Konsument sam decyduje czy w pierwszej kolejności chce wymiany czy naprawy.

5. Reklamacja powinna zawierać dowód zakupu, powód reklamacji, oczekiwany sposób realizacji uprawnienia wynikającego z reklamacji.

6. W celu wykonania naprawy należy przesłać produkt na adres Sklepu podany w pkt I ust. 2 Regulaminu.

7. Produkt należy odpowiednio zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodzeniem w trakcie transportu.

8. Produkt należy odesłać zapakowany i zabezpieczony przed ewentualnymi uszkodzeniami w trakcie transportu wraz ze wszystkimi elementami, jakie otrzymano przy zakupie, m.in. folia ochronna lcd itp.

9. Sklep może odmówić naprawy tylko, jeżeli jest to niemożliwe lub zbyt kosztowne. W takim przypadku Sklep zaproponuje wymianę produktu.

10. Jeżeli produkt był już wymieniany lub naprawiany, a wada wystąpiła ponownie, Sklep zaproponuje obniżenie ceny lub możliwość odstąpienia od umowy.

11. Klient, z zastrzeżeniem ust. 12, może domagać się reklamacji w okresie 1 roku od wykrycia wady i nie później, niż w okresie 2 lat od wydania mu produktu.

12. Jeżeli określony przez Sklep lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od dnia wydania produktu Klientowi, okres reklamacji trwa najdalej do upływu tego terminu.

13. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość produktu wadliwego pozostaje do wartości produktu sprawnego.

14. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

15. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na złożony przez Klienta wniosek lub oświadczenie, o których mowa w ust. 3, w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

16. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej poprzez przesłanie e-maila, za pomocą formularza kontaktowego lub pisemnie w tradycyjnej formie listownej.

17. W przypadku, gdy rozstrzygnięcie postępowania reklamacyjnego jest niemożliwe, z uwagi na braki opisane w ust. 5 lub 8, Sklep rozpatrzy reklamację niezwłocznie po ich uzupełnieniu, do czego wezwie Klienta.

18. Sklep rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

19. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail podany przy zakupie. W przypadku zmiany adresu e-mailowego - w celu usprawnienia przebiegu procesu reklamacji - należy zgłosić tę informację do Sklepu.

20. Jeżeli producent zapewnił o jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługuje roszczenie o usunięcia wady lub o dostarczenie nowego produktu, o ile wady produktu ujawnią się w ciągu terminu określonego w oświadczeniu gwarancyjnym.

21. Jeżeli na produkt udzielona jest gwarancja producenta, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w oświadczeniu gwarancyjnym, Klient w okresie objętym gwarancją, może domagać się:

a) naprawie produktu,

b) wymiany produktu,

c) zwrotu zapłaconej ceny,

d) ewentualnie innych roszczeń przewidzianych przez producenta.

19. Jeżeli w gwarancji nie zastrzeżono odmiennie, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy produkt został wydany Klientowi.

20. W oświadczeniu gwarancyjnym udzielonym Klientowi, zawarte są informacje potrzebne do wykonywania uprawnień z gwarancji, w szczególności nazwa i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej, uprawnienia przysługujące w razie stwierdzenia wady.

19. Jeżeli w gwarancji inaczej nie zastrzeżono, odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie.

20. Producent realizuje uprawnienia wynikające z gwarancji w terminie określonym w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania mu produktu.

21. Skoro reklamacje na podstawie rękojmi udzielonej przez Sklep, przysługują Klientowi w przypadku niezgodności produktu z umową, a reklamacje na podstawie gwarancji udzielonej przez producenta, przysługują za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie, to przyjąć należy, że reklamacja nie przysługuje w przypadku:

a) użytkowania produktu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym uszkodzeń mechanicznych,

b) niewłaściwego przechowywania produktu, w szczególności przez doprowadzenie do zawilgocenia, wystawienie na nadmierne nasłonecznienie,

c) samodzielnego dokonywaniem napraw, przerabianiem lub nieprawidłową zmianą oprogramowania, instalowanie aplikacji niezgodnych z zaleceniami producenta,

d) przeciążeń produktu, wynikających z nadmiernej eksploatacji lub pracy w niewłaściwych warunkach, wbrew zaleceniom producenta,

e) uszkodzeń powstałych wskutek przepięć sieci energetycznej,

f) uszkodzeń powstałych wskutek nadzwyczajnych zjawisk atmosferycznych.

22. Sklep nie przyjmuje produktów przesyłanych za pobraniem lub kurierem, a jedynie listem poleconym ekonomicznym.

VI ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Klient dokonujący zakupu jako konsument ma prawo, w terminie 14 dni od dostarczenia zamówionego produktu, do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów związanych z odesłaniem produktu do Sklepu, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie.

2. Oświadczenie można złożyć drogą elektroniczną na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Sklepu, poprzez przesłanie go drogą mailową na adres Sklepu lub przez złożenie pisemnego oświadczenia przesłanego w formie listownej na adres Sklepu. Adresy Sklepu podane są w ust. I pkt 2 Regulaminu

3. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem 14 dni od dostarczenia mu produktu.

4. Sklep niezwłocznie prześle Klientowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie mailowej, umożliwiającej jego pobranie i zachowanie.

5. Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie niezmienionym, chyba że zmiana wynika z normalnego użytkowania. Klient powinien zwrócić produkt w takim składzie ilościowym i jakościowym w jakim go otrzymał, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z produktem części, akcesoria, instrukcje, opis warunków użytkowania i inne dokumenty. Ust. V pkt 22 Regulaminu stosuje się odpowiednio.

6. Produkt zwracany należy przesłać na adres siedziby Sklepu podany ust. I pkt 2 Regulaminu

7. Zwracany produkt powinien być należycie zabezpieczony.

8. Do przesyłki należy dołączyć oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 oraz kopię dowodu zakupu.

9. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu do Sklepu.

10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Sklep dokona zwrotu płatności niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Klienta.

12. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu przelewu bankowego drogą elektroniczną na konto wskazane przez Klienta w chwili składania oświadczenia. Jeżeli Klient wybierze sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

13. Jeżeli Klient złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy, zanim Sklep przyjmie jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

14. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz mająca krótki termin przydatności do użycia;

d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są przekazane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII SZCZEGÓLNE ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z USŁUGI ŚWIADCZONEJ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. FUNKCJE I CELE OPROGRAMOWANIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

Korzystanie z usług Sklepu wymaga urządzenia z dostępem do sieci Internet zastosowania przeglądarek Mozilla Firefox 3.x+ lub Internet Explorer 7.0+ lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu i apletów Java zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania Flash 4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader, posiadania aktualnego, czynnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.

VIII ZAKAZ DOSTARCZANIA PRZEZ KLIENTA TREŚCI O CHARAKTERZE BEZPRAWNYM

1. Zakazane jest dostarczanie przez Klientów jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, naruszających cudze prawa w tym w szczególności dobra osobiste.

2. Zakazane jest przesyłanie na adres Sklepu jakichkolwiek treści o charakterze Spamu, bądź mających na celu obejście procesu zakupu usług, a w szczególności linków do stron zewnętrznych, adresów email, numerów telefonów, danych komunikatorów, za wyjątkiem danych wymaganych w procesie rejestracji. Zakaz ten obejmuje również działania ukryte.

3. Za prawdziwość i zgodność danych podanych przy zakupie odpowiedzialność ponosi Klient.

IX ZASADY PRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA SKLEPU

1. Klient, poprzez akceptację niniejszego Regulaminu oświadcza, że nie będzie:

a) wykorzystywał Sklepu i treści w nim zamieszczonych do popełnienia przestępstwa,

b) podejmował działań programistycznych w celu uzyskania danych ze stron internetowej Sklepu,

c) podejmował działań programistycznych w celu zawirusowania lub innego zainfekowania strony internetowej Sklepu,

d) w inny sposób naruszał przepisów prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

2. W przypadku naruszenia przez Klienta Zasad Prawidłowego Użytkowania Sklepu, bądź otrzymania przez Sklep urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze treści lub danych zamieszczonych przez Klienta na stronie internetowej Sklepu, Sklep usunie treści bezprawne i uprawniony jest do podjęcia dozwolonych środków prawnych.


IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Ewentualna zmiana regulaminu nie ma wpływu na umowy zawarte przed jego zmianą. O zmianach Regulaminu Sklep informował będzie Klienta 14 dniowym wyprzedzeniem. Konto Klienta wygasa, jeżeli nie zawrze on umowy na zasadach nowego Regulaminu. W przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o braku akceptacji nowego Regulaminu, wiążąca go ze Sklepem umowa wygasa, z tym zastrzeżeniem, że jej wygaśnięcie nie wpływa na ważność umów zawartych przed zmianą.

2. Sklep posiada autorskie prawa majątkowe do treści w nim zamieszczonych, w tym do jego oprogramowania i szaty graficznej. Klienci zobowiązania są do przestrzegania tych praw.

3. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Sklepem jest prawo polskie. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi przez Sklep będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

4. Spory powstałe pomiędzy Sklepem a Klientem nie będącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu.

5. Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią jego integralną część.

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

POLITYKA COOKIE

1. Informacje ogólne.

 1. Operatorem Serwisu http://www.etujaszki.pl.pl jest Jan Wydro LOCK-TEL z siedzibą w Bochni ul. Trudna 13 (I piętro), 32-700 Bochnia NIP 868-171-73-92 Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
  2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka").

2. Informacje w formularzach.

 1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika.
 2. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP)
 3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej niż za zgodą użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 5. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego.
 6. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych (przede wszystkim Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa j.b.r – NASK), serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w tym zakresie współpracuje.

3. Informacja o plikach cookies.

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  2. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
  3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
 5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 8. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
 9. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 10. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

4. Logi serwera.

 1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
  1. czas nadejścia zapytania,
  2. czas wysłania odpowiedzi,
  3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
  6. informacje o przeglądarce użytkownika,
  7. Informacje o adresie IP.
 3. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

5. Udostępnienie danych.

 1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłączenie za zgodą tej osoby.
 3. Operator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

6. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

 1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
 2. W celu zarządzania ustawieniami cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową/ system i postępuj zgodnie z instrukcjami:
  1. Internet Explorer
  2. Chrome
  3. Safari
  4. Firefox
  5. Opera
  6. Android
  7. Safari (iOS)
  8. Windows Phone
  9. Blackberry

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ TEN NALEŻY WYPEŁNIĆ I ODESŁAĆ TYLKO W PRZYPADKU CHĘCI ODSTĄPIENIA OD UMOWY.

Przedsiębiorca: Jan Wydro LOCK-TEL ul. Trudna 13 (I piętro), 32-700 Bochnia, [email protected], tel. (+48) 530 050 530.Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy

...........................................................................................................

Data odbioru rzeczy (Należy podać dzień, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna, niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy)

...........................................................................................................

Imię i nazwisko Klienta

...........................................................................................................

Adres Klienta

...........................................................................................................

Podpis Klienta (tylko, jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

...........................................................................................................

Miejscowość i data

...........................................................................................................

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia doręczenia przysyłki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia przesłanego w formie elektronicznej przy wykorzystaniu wzoru formularza dostępnego na stronie internetowej Sklepu lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sklepu lub pisemnie przy użyciu formularza załączonego do produktu. Mogą Państwo skorzystać z zamieszczonego na stronie Sklepu, wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.


SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy listem poleconym ekonomicznym (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego, niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później, niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. Po otrzymaniu Państwa oświadczenia, niezwłocznie prześlemy potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy. Mamy prawo wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy. Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres ul. Trudna 13 (I piętro), 32-700 Bochnia, niezwłocznie, a w każdym razie nie później, niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

------------------------------------------------------------------------------------------------

POBIERZ REGULAMIN

POBIERZ FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

POBIERZ POLITYKĘ PRYWATNOŚCI