POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep korzysta z informacji, które Klient przekazuje w formularzu rejestracyjnym lub składając zamówienie, do celów realizacji zawartej pomiędzy Stronami umowy.

2. Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności:

a) jakie informacje Sklep może zbierać od Klientów,

b) gdzie przechowywane są zebrane przez Sklep informacje,

c) w jaki sposób Sklep może korzystać z informacji zebranych o Kliencie,

d) komu Sklep może przekazywać zebrane informacje,

e) zasady użycia plików cookies.

3. Administratorem Danych Osobowych Klientów jest sklep www.etujaszki.pl działający pod firmą Lock-Tel Jan Wydro z siedzibą w Bochni (ul. Trudna 13 (I piętro) lok. 2, 32-700 Bochnia) NIP 868-171-73-92; Regon: 852703199; Ewidencja Dział. Gosp. w Bochni nr: 7131/09, Ew.Dział.Gosp.w Bochni, [email protected], tel. (+48) 530 050 530.

4. Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym w Lock-Tel można się kontaktować pisząc na adres pocztowy Lock-Tel Jan Wydro ul. Trudna 13 (I piętro) ,32-700 Bochnia, najlepiej z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych” lub adres e-mail: [email protected]

5. Podanie danych osobowych przez Klientów jest dobrowolne.

6. Sklep może gromadzić:

a) informacje wprowadzone w formularzach na stronie Sklepu. Mogą one obejmować dane wprowadzone przy rejestracji, w szczególności: imię, nazwisko, adres, dane kontaktowe (email, telefon, fax) oraz dane odnoszące się do prowadzonej działalności gospodarczej jak: firma, siedziba, NIP, Regon, nr właściwego rejestru,

b) informacje otrzymane w drodze korespondencyjnej,

c) informacje zebrane w ankietach, kwestionariuszach - ich wypełnienie nie jest jednakże obowiązkowe,

d) informacje o zamówieniach Klientów,

e) informacje o sposobie użytkowania strony, IP urządzenia Użytkownika, dane o systemie operacyjnym, używanej przeglądarce - w celu poprawy jakości usług Sklepu.

7. Zebrane dane przechowywane są w siedzibie Administratora Danych Osobowych i mogą być transferowane, przechowywane oraz przetwarzane w Polsce oraz w państwie trzecim. Wszystkie zebrane informacje są przechowywane na zabezpieczonych serwerach, a wszystkie płatności są szyfrowane przy użyciu protokołu SSL.

8. Sklep może wykorzystywać zbierane informacje w szczególności w celu:

a) prezentowania zawartości Sklepu w najbardziej odpowiedni dla Klientów sposób,

b) umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu oraz w celu zawarcia, realizacji oraz rozliczenia umów zawieranych za pośrednictwem Sklepu,

c) egzekwowania postanowień Regulaminu,

d) bieżącego kontaktu z Klientami w celu informowania o zmianach,

e) personalizacji oferowanych przez Sklep usług,

f) pozyskania informacji statystycznych o Klientach poprzez analizę adresów IP oraz plików cookies,

g) prezentowania form reklamowych dostosowanych w jak największym stopniu do profilu Klienta,

h) informowania o ofertach Sklepu (newsletter), o ile Klient wyrazi na to dodatkową zgodę.

9. Sklep w celu prawidłowego wykonania umowy z Klientem, może przekazywać ich dane na podstawie innych stosunków prawnych w celu:

a) rozliczenia płatności elektronicznych,

b) wykonania usług księgowych, prawnych itp.

c) realizacji działań marketingowych na rzecz Sklepu, na co Klient niniejszym wyraża zgodę.

10. Podmioty świadczące usługi dla Sklepu nie mogą w żadnym przypadku wykorzystywać uzyskanych danych we własnych celach biznesowych.

11. Sklep przechowuje dane o Klientach nie dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu zawartej umowy, a także dla spełnienia wymogów ustawowych w tym zwłaszcza fiskalnych.

12. Klientowi przysługuje prawo:

a) dostępu, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania, poprawiania danych osobowych,

b) czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,

c) wniesienia sprzeciwu w przypadkach, gdy przetwarzanie danych nie jest niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie danych narusza prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

13. Wszelkich zmian w zakresie swoich danych osobowych Klient może dokonać poprzez wybraną formę kontaktu wskazaną w pkt IV ust. 5 Regulaminu.

14. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych Klienta, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Sklep może pozostawić w zbiorze imię lub imiona i nazwisko osoby oraz numer PESEL lub adres w celu uniknięcia ponownego wykorzystania danych tej osoby w celach objętych sprzeciwem.

15. Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności, która wymaga akceptacji przed zawarciem umowy ze Sklepem.

Plugin Facebooka

Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebooka. Plugin ten bezpośrednio połączy cię z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedziłeś naszą stronę ze swojego adresu IP.

Jeżeli odwiedzasz naszą stronę, będąc zalogowanym na swój profil na Facebooku, serwis zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteś zalogowany, Facebook jest w stanie pozyskiwać informacje o adresie IP.
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących polityki prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z polityką prywatności portalu pod adresem: https://www.facebook.com/about/privacy/.
Jeżeli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące twoich wizyt na naszych stronach, doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z twojego konta na Facebooku.

Deklaracja dotycząca ochrony danych w Google Analytics

Nasze strony używają mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click i Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane.

Jeżeli funkcja anonimizacji adresu IP jest włączona podczas korzystania z naszej strony internetowej, adres IP Użytkownika jest skracany przez Google. Dotyczy to państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw wymienionych w Umowie o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Jedynie w wyjątkowych przypadkach pełen adres IP jest wysyłany do serwera Google w USA i tam skracany. W ten sposób funkcja anonimizacji adresu IP jest aktywna na naszej stronie internetowej.

Na wniosek operatora strony internetowej, Google wykorzystuje gromadzone informacje do analizy ruchu na stronie internetowej, przygotowywania raportów dotyczących korzystania ze strony internetowej i innych usług związanych z korzystaniem z Serwisu. Adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach programu Google Analytics nie jest przechowywany wraz z innymi danymi Google.

Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. W takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez pliki cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Informacje dotyczące Naszego profilu w serwisach społecznościowych

LPP posiada profile w serwisach społecznościowych: Facebook, Instagram, YouTube, Pinterest (dalej „serwisy społecznościowe”), na których publikuje wiadomości dotyczące produktów poszczególnych marek. Administratorzy serwisów społecznościowych we własnym zakresie rejestrują zachowania swoich użytkowników za pomocą plików cookie i innych, podobnych technologii, w tym również przy każdej interakcji z profilami LPP. Pełny zakres i cele przetwarzania danych osobowych w serwisach społecznościowych określane są przez ich administratorów.

LPP jako podmiot prowadzący profile ma dostęp do ogólnych statystyk, generowanych przez administratorów serwisów społecznościowych, dotyczących zainteresowań i danych demograficznych (takich jak wiek, płeć, region) użytkowników odwiedzających profile LPP. LPP, jako podmiot prowadzący profile odpowiada za umieszczane w nich treści, jak również za komunikację z użytkownikami serwisów społecznościowych - w ramach tych profilów.

Serwisy Facebook i Instagram są administrowane przez spółkę Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia („Facebook”).

Serwis YouTube jest administrowany przez Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, USA

Serwis Pinterest jest administrowany przez Pinterest Inc., 550 Brannan St, San Francisco, USA

Poprzez posiadane profile LPP gromadzi dane użytkowników serwisów społecznościowych odwiedzających profile LPP związane z: prowadzoną komunikacją, zamieszczanymi treściami oraz informacje publikowane przez samych użytkowników, w tym również w wiadomościach prywatnych. Jeśli użytkownik posiada konto w danym serwisie społecznościowym, LPP ma dostęp do informacji ustawionych przez użytkownika jako publiczne, na takich samych zasadach jak inni użytkownicy danego serwisu.

Podczas wizyty użytkownika na profilu administrator serwisu społecznościowego korzysta z plików cookie i innych podobnych technologii, w celu monitorowania zachowania i akcji podejmowanych przez użytkownika. Informacje te gromadzone są między innymi na potrzeby stworzenia tzw. statystyki strony. Statystyki zawierają wyłącznie zanonimizowane dane statystyczne na temat użytkowników odwiedzających profil i nie ma możliwości powiązania ich z konkretną osobą. LPP nie ma dostępu do danych osobowych wykorzystywanych przez serwisy społecznościowe na potrzeby przygotowywania m.in. statystyk strony.

Dzięki generowanym przez serwis społecznościowy statystykom strony LPP posiada informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają z profili LPP oraz które z publikowanych treści są najbardziej popularne. Dzięki tym informacjom LPP może optymalizować swoje profile poprzez lepsze dopasowanie publikowanych treści do zainteresowań i zachowań użytkowników. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych użytkowników na potrzeby generowania statystyk strony jest administrator każdego z ww. serwisów społecznościowych. W związku z tym każdy z administratorów zobowiązany jest do poinformowania użytkowników o wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych na potrzeby tworzenia statystyk strony oraz o możliwości skorzystania z prawa ochrony prywatności przysługującego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Więcej informacji na temat praw przysługujących użytkownikowi w zakresie ochrony danych w związku z tworzeniem statystyk strony oraz możliwości skorzystania z nich bezpośrednio w interakcjach z serwisami społecznościowymi można znaleźć pod adresem:


1. Facebook:

https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

2. Instagram:

https://help.instagram.com/5195221251078753

3. YouTube:

https://policies.google.com/privacy

4. Pinterest:

https://policy.pinterest.com/en-gb/privacy-policy

Analiza zachowań

Na podstawie posiadanych przez nas danych, a także plików cookies, możemy analizować historię twoich zakupów np. w celu przygotowania indywidualnej oferty dobranej do twoich potrzeb lub w sytuacji, gdy zajdzie potrzeba ochrony interesów LPP.

Informacje Handlowe – Newsletter

Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail lub numeru telefonu w zakładce „newsletter”. Podające te informacje wyrażasz zgodę na otrzymywanie korespondencji zawierającej informacje handlowe pochodzącej wyłącznie od LPP - drogą mailową. W ten sposób informujemy cię o najnowszych ofertach - nowych trendach, promocjach czy wyprzedażach. Jeżeli podałeś swoją datę urodzenia, możemy także przygotować spersonalizowaną ofertę urodzinową. W celu indywidualnego dopasowania oferty korzystamy z plików cookie (szerzej o plikach cookie w „Polityce Cookie”).

W każdym momencie możesz zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zawarty w każdym newsletterze lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: [email protected]